Η Βασιλικής Αψίδα στην Ελλάδα

1977-2019

Η Βασιλικής Αψίδα στην Ελλάδα 1976

Τον Μάρτιο του 1976, ωρισμένοι ένθερμοι και ενθουσιώδεις Διδάσκαλοι Τέκτονες, η πλειοψηφία των οποίων μοχθούσε να φέρει την Ελληνική Ελευθεροτεκτονική σε σημείο που να συμμορφώνεται προς τα “Αρχαία Καθήκοντα”, μυήθηκαν στο Σύστημα της Υόρκης (Διδάσκαλος του Σήματος, Πρώην Σεβάσμιος, Εξοχώτατος Διδάσκαλος, Βασιλική Αψίδα). Η μύησις έγινε από Μεγάλους Αξιωματικούς του Τάγματος της Υόρκης, με επι κεφαλής τον τότε Μέγα Προκαθήμενο του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου της Γερμανίας Εξοχώτατο Εταίρο Γουλιέλμο – Ευμένη Καλούδη. Οι Έλληνες Εταίροι σχημάτισαν τρία Περιστύλια, δύο στην Αθήνα και ένα στον Πειραιά, υπό την αιγίδα του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου της Γερμανίας. Τα Περιστύλια αυτά άρχισαν να εργάζονται στους βαθμούς του συστήματος της Υόρκης και πολλοί αδελφοί εξυψώθηκαν στον βαθμό της Βασιλικής Αψίδος, αφού προηγουμένως μυήθηκαν στους βαθμούς του Διδασκάλου του Σήματος, του Πρώην Σεβασμίου και του Εξοχωτάτου Διδασκάλου.

Δημιουργία Μεγάλου Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδος της Ελλάδος

09 Ιουνίου1977

Την 9η Ιουνίου 1977, αυτά τα τρία περιστύλια “Ολυμπία” αρ. 29, “Αθηνά” αρ. 30 και “Αιγεύς” αρ. 32, υπό την αιγίδα του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου της Γερμανίας, έκαναν αίτηση για τη δημιουργία του Μεγάλου Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδος της Ελλάδος.

Εγκαθίδρυση του Μέγα Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδος της Ελλάδος

27 Νοεμβρίου 1977

Την 27η Νοεμβρίου 1977, το Μέγα Περιστύλιον της Βασιλικής Αψίδος της Ελλάδος εγκαθιδρύθη κανονικώς σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Προήδρευσε ο Γενικός Μέγας Προκαθήμενος του Διεθνούς Γενικού Μεγάλου Περιστυλίου Εξ/τος Ετ. Gordon Merrick. Παρέστη ο Μέγας  Προκαθήμενος του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου της Γερμανίας Εξ/τος Ετ. Gunther Kerres και άλλοι Μεγάλοι Αξιωματικοί. Ως Μέγας Προκαθήμενος εγκατεστάθη ο Εξ/τος Ετ. Γουλιέλμος – Ευμένης Καλούδης.

Το όραμα των Ετ. Γουλιέλμου – Ευμένη Καλούδη και Παντελέοντος Φραγκεδάκη να ιδρύσουν στην Ελλάδα ένα κανονικό Τεκτονικό Σώμα με διεθνή αναγνώριση, το οποίο να εργάζεται στους πέραν της Συντεχνίας βαθμούς, έγινε πραγματικότητα.

Το νέο αυτό Σώμα γρήγορα ενδυναμώθηκε καθώς πολλοί αδελφοί εντάχθηκαν σε αυτό, κυρίως εξ αιτίας της επιθυμίας των να επεκτείνουν την τεκτονική των γνώση και εμπειρία και να προοδεύσουν ως μέλη της Βασιλικής Αψίδος και των άλλων Βαθμών.

Τυπικό Aldersgate

Μάρτιος του 1993

Τον Μάρτιο του 1993, η Γενική Συνέλευση του Μεγάλου Περιστυλίου της Ελλάδος απεφάσισε να εκχωρήσει την Τάξη της Βασιλικής Αψίδος στην Συντεχνία, θεωρώντας ότι αυτή αποτελεί τμήμα του Αρχαίου και Αγνού Ελευθεροτεκτονισμού. Οι Εταίροι ίδρυσαν σύμφωνα με τα αρχαία έθιμα Περιστύλια, τα οποία ακολουθούν το τυπικό Aldersgate. Η Τάξις της Βασιλικής Αψίδος κυβερνάται από το Ύπατον Μέγα Περιστύλιον της Ελλάδος, με βάση το δικό του Βιβλίο Γενικών Κανονισμών. Έκτοτε, για να εξυψωθεί ένας αδελφός ως Εταίρος της Βασιλικής Αψίδος πρέπει να είναι ταμειακώς εν τάξει Διδάσκαλος Τέκτων, μέλος Κανονικής Μεγάλης Στοάς.

Ιδρύση της Μεγάλης Στοάς των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Ελλάδος

Οκτώβριος 1993

Τα παλαιά Περιστύλια μετασχηματίσθηκαν σε Στοές Σήματος, ιδρύοντας την Μεγάλη Στοά των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Ελλάδος και των Υπερποντίων αυτής Στοών, με ιδιαίτερους Κανονισμούς, ανεξάρτητη διοίκηση και διάρθρωση. Η Μεγάλη αυτή Στοά εγκαθιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1993 από την Μεγάλη Στοά των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Αγγλίας και Ουαλλίας και των Υπερποντίων αυτής Περιφερειών και Στοών, με προεδρεύοντα τον τότε Αντικαταστάτη Μεγάλο Διδάσκαλο, Σεβ/το αδ. Λόρδο Swansea.

Σήμερα το Ύπατον Μέγα Περιστύλιον της Ελλάδος έχει 16 Περιστύλια, 6 στην Αθήνα, 5 στον Πειραιά, και από 1 στην Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, την Πάτρα την Ρόδο και την Λευκωσία. Από αυτά ένα Περιστύλιο εργάζεται στην Αγγλική και ένα στην Γαλλική γλώσσα.